Sponsored

Tuesday, October 18, 2011

UIGestureRecognizers - UIPanGestureRecognizer - UIPinchGestureRecognizer Part 2

I wrote the piece about how to use UIPanGestureRecognizer here, but I skipped commenting which part do what. So here it goes.

 
//Last post, I forgot to add in the protocol that the class has to conform to which is UIGestureRecognizerDelegate
//So your header file will have something like this
@interface MyView : UIView

//At the header file, just need to write these few lines of code
UIPanGestureRecognizer * panGesture;
UIPinchGestureRecognizer *pinchGesture;

@property(nonatomic, retain) UIPanGestureRecognizer * panGesture;
@property(nonatomic, retain) UIPinchGestureRecognizer *pinchGesture;

//At your implementation file, these few lines of code should get your GestureRecognizer going
panGesture = [[[UIPanGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(panGestureMoveAround:)] autorelease];
[panGesture setMaximumNumberOfTouches:2];
[panGesture setDelegate:self];

//The pinch gesture
pinchGesture = [[UIPinchGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(scalePiece:)];
[pinchGesture setDelegate:self];
[piece addGestureRecognizer:pinchGesture];

//Down here, we have the UIView that we want to pan around with. Here is a little tips, when you are working with UIImage and want to pan or pinch them around. You may want to add them to a UIView before doing so. Because I was having very peculiar behavior adding gesture recognizer to UIImage directly.
[dragView addGestureRecognizer:panGesture];

-(void)panGestureMoveAround:(UIPanGestureRecognizer *)gesture;
{
UIView *piece = [gesture view];

//We pass in the gesture to a method that will help us align our touches so that the pan and pinch will seems to originate between the fingers instead of other points or center point of the UIView
[self adjustAnchorPointForGestureRecognizer:gesture];

if ([gesture state] == UIGestureRecognizerStateBegan || [gesture state] == UIGestureRecognizerStateChanged) {

CGPoint translation = [gesture translationInView:[piece superview]];
[piece setCenter:CGPointMake([piece center].x + translation.x, [piece center].y+translation.y*0.1)];
[gesture setTranslation:CGPointZero inView:[piece superview]];
}else if([gestureRecognizer state] == UIGestureRecognizerStateEnded)
{
//Put the code that you may want to execute when the UIView became larger than certain value or just to reset them back to their original transform scale
}
}

- (void)pinchGestureMoveAround:(UIPinchGestureRecognizer *)gestureRecognizer
{
[self adjustAnchorPointForGestureRecognizer:gestureRecognizer];

if ([gestureRecognizer state] == UIGestureRecognizerStateBegan || [gestureRecognizer state] == UIGestureRecognizerStateChanged) {
[gestureRecognizer view].transform = CGAffineTransformScale([[gestureRecognizer view] transform], [gestureRecognizer scale], [gestureRecognizer scale]);
[gestureRecognizer setScale:1];
}else if([gestureRecognizer state] == UIGestureRecognizerStateEnded)
{
//The reset works much different here, where applying transform to CGAffineTransformIdentity doesn't work well. You may need to rescale UIView back using setRect function.
}
}


- (void)adjustAnchorPointForGestureRecognizer:(UIGestureRecognizer *)gestureRecognizer {
if (gestureRecognizer.state == UIGestureRecognizerStateBegan) {
UIView *piece = gestureRecognizer.view;
CGPoint locationInView = [gestureRecognizer locationInView:piece];
CGPoint locationInSuperview = [gestureRecognizer locationInView:piece.superview];

piece.layer.anchorPoint = CGPointMake(locationInView.x / piece.bounds.size.width, locationInView.y / piece.bounds.size.height);
piece.center = locationInSuperview;
}
}

2 comments:

 1. [...] post here UIGestureRecognizers – UIPanGestureRecognizer – UIPinchGestureRecognizer – Part 2 iOS Human Interface [...]

  ReplyDelete
 2. Trấn Ma Đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân, còn có Huyền Hoàng đạo nhân ba người đoạt xá thành công sau, bộ dáng cũng thay đổi, mặc dù là có thdongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữể cách dùng lực biến hóa thành nguyên lai bộ dáng, chỉ là vì sợ gặp gỡ kia Thượng Dương đạo nhân đám người còn có Tiên Đạo liên minh cùng Ma Đạo liên minh trung nhân nhận ra đến, ba người liền bảo trì này tân bộ dánột ngày sau, năm người phía trước xuất hiện một trận chiến đấu kịch liệt , ba hung thủ màu đỏ đang ở cắn xé hơn mười Thiên tiên và La Thiên thượng tiên tu vi thực lực giả.

  Ba mãnh thú này tất cả đều có màu đỏ, hình thể có chừng hai mươi thước , đầu giống sói, lưng giống hổ, trong miệng có răng nanh rất dài, La Thiên thượng tiên bị này răng nanh nhất cắn, cũng là dữ nhiều lành ít, còn có bốn chân lợi trảo, cũng là toát ra sắc bén hàn quang, mãnh thú hung dữ này Nhạc Thành lần đầu tiên nhìn thấy.

  "Huyết Ma Lang, thực lực có thể đối kháng vớiLa Thiên thượng tiên hậu kỳ, mãnh thú là này ở trong huyết vụ mới có, thị huyết vô cùng, lực phòng ngự cường, khó đối phó, tốc độ còn cực nhanh, chỉ sợ những người này phiền toái lớn." Trấn Ma Đạo nói.

  ReplyDelete